การดูแล การฝึกฝน

การจัดการอารมณ์

                  เรื่องอารมณ์เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งเราอาจสังเกตได้จากพฤติกรรมที่มิได้แสดงออกเป็นภาษาหรือคำพูด เช่น การแสดงออกทางสีหน้า ท่าทางที่ไม่เหมือนกัน อารมณ์ทุกอารมณ์สามารถเกิดขึ้นได้กับ ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย แต่จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไป อารมณ์ที่บ่งบอกถึงความไม่พอใจหรือเรียกง่ายๆว่า อารมณ์แง่ลบ เช่น อารมณ์โกรธ อารมณ์เศร้า ที่เป็นผลเสียต่อบุคคลดังนั้นเราควรที่จะฝึกหัดที่จะระบายและควบคุมตัวเองให้ได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปในทางสร้างสรรค์

การจัดการอารมณ์

                   สถานะการที่กระตุ้นอารมณ์ และทำให้เราตึงเครียดจนไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์เราได้ ดังนั้นเราควรที่จะฝึกฝนการที่จะเข้าใจในสถานะการณ์นั้นๆหรือผ่อนคลายเพื่อที่จะให้รู้สึกว่าเราสามารถที่จะพิจาระณาอารมณ์ในเหตุการณ์นั้นได้ การผ่อนคลายตนเองที่ดีคือการดึงความสนใจของตัวเราเองออกมาจากสิ่งที่กำลังเร้าอารมณ์เราหรือทำให้เรามีอารมณืที่ไม่สามารถควบคุมได้ อารมณ์จะส่งผลกระทบทั้งด้านร่างกาย และจิตใจด้วยพฤติกรรมของตนเอง เราควรควบคุมอารมณ์ทางลบให้มีการแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสม ถือเป็นการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถทางอารมณ์ที่มีความจำเป็นในการใช้ชีวิต และส่งผลต่อความสำเร็จในชีวิตด้วย