การส่งเสริมสุขภาพ

การส่งเสริมสุขภาพ

Transcript of การส่งเสริมสุขภาพ
หมายถึง ภาวะแห่งความสมบูรณ์และความสมดุลของบุคคลทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม รวมทั้งสภาวะที่ปราศจากโรคและความพิการ และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมอย่างปกติสุข การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอันเป็นผลมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
การส่งเสริมสุขภาพเป็นมิติหนึ่งของสุขภาพ

หมายถึง การกระทำของบุคคลเพื่อให้มีสุขภาพดีทั้งทางด้านร่างกาย
จิตใจ และสังคม
ขอบเขตของสุขภาพ
จากความหมายของสุขภาพดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าคนและสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กันซึ่งนำไปสู่สภาวะสุขภาพ
สุขภาพ
ความหมายของการส่งเสริมสุขภาพ
การดูแลสุขภาพตนเองเพื่อส่งเสริม
สุขภาพ และสมรรถภาพทางกาย
ประโยชน์ของการส่งเสริมสุขภาพ
การส่งเสริมสุขภาพ
การดูแลสุขภาพตนเองเป็นกระบวนการที่บุคคลกระทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันการเกิดโรคและการเจ็บป่วย การรักษาอาการผิดปกติและการเจ็บป่วย
การดูแลสุขภาพตนเองแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ
1.การดูแลสุขภาพตนเองในภาวะปกติ
2.การดูแลสุขภาพตนเองเมื่อรู้สึกว่าผิดปกติ
มีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมทำให้ดำรงชีวิตอยู่
ร่วมกับคนอื่นในสังคมอย่างปกติสุข
โอกาสเกิดโรค การเจ็บป่วย และความผิดปกติต่างๆมีน้อยมาก
ไม่เสียเวลาในการเรียน เนื่องจากไม่เจ็บป่วย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆ
มีพัฒนาการทางด้านร่างกายเป็นไปตามปกติ
3. การดูแลสุขภาพตนเองเมื่อเจ็บป่วยและ
ได้รับการกำหนดว่าเป็นผู้ป่วย
สุขภาพ
การส่งเสริมสุขภาพเป็นมิติหนึ่งทางสุขภาพที่มีความสำคัญมากที่จะช่วยให้เราดำรง
ชีวิตอยู่อย่างปกติสุขในการส่งเสริมสุขภาพจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
หมายของมิติสุขภาพเข้าใจหลักและวิธีปฏิบัติในการส่งเสริมสุขภาพเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการส่งเสริมสุขภาพได้อย่างถูกต้อง