การดูแล การส่งเสริมสุขภาพ

การส่งเสริมสุขภาพ

การสร้างเสริมสุขภาพ  คือ กระบวนการปฏิบัติเพื่อให้เกิดสุขภาพร่าง กายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ การเจริญเติบโต และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ การส่งเสริมสุขภาพหรือการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นกระบวนการดังนี้
1. เน้นกิจกรรมลักษณะที่มุงสร้างสมรรถนะของการสร้างสุขภาพดีควบคุมปัจจัยเสี่ยง
2.กระบวนการที่มุ่งดำเนินการกันทั้งบุคคลและสังคม
3.กระบวนการส่งเสริมให้ประชาชนเพิ่มสมรรถนะในการควบคุมดูแล
4.พัฒนาสุขภาพของตนเองหลักการส่งเสริมสุขภาพ
5.การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่ายึดติดกับความสะดวกสบายมากเกินไป
6.พักผ่อนให้เพียงพอและฝึกการปฏิบัติทางจิตเพื่อลดความตึงเครียด เป็นต้น 

วิธีการสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง

  • รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการหลากหลายไม่ซ้ำซาก โดยเฉพาะผักผลไม้ควรมีทุกมื้อ
  • ออกกำลังสม่ำเสมอ ทำจิตใจให้เบิกบาน จะช่วยคลายความเครียดและป้องกันภาวะเสี่ยงเกิดโรคเกี่ยวกับข้อต่อ กระดูก และโรคหัวใจ รวมทั้งระบบการไหลเวียนของโลหิต
  •  ทำสมาธิ เล่นโยคะ หรือการนวดเพื่อสุขภาพเพื่อผ่อนคลายความเครียด
  •  ละเว้นสารเสพติดทุกชนิดที่จะบั่นทอนสุขภาพ
  • หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
  •  ตรวจสุขภาพประจำปี ซึ่งเป็นการดูแลและส่งเสริมสุขภาพที่ดีมาก