การส่งเสริมสุขภาพ

แผนการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพhttps://bbet88.com ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สำนักงานได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ซึ่งประกอบด้วยแผน ๑๕ แผน พร้อมกับงานพัฒนาและจัดการกลุ่มงานกลาง และงานบริหารจัดการกองทุนและสำนักงาน โดยในการจัดทำแผน สำนักงานได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีการจัดกระบวนการที่เน้นการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การมองทิศทางในอนาคต โดยใช้ข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ พร้อมทั้งมีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ พร้อมทั้งมีรายละเอียดของคำแถลงประกอบงบประมาณประจำปีที่สอดคล้องกับข้อบังคับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพด้วย