การพัฒนาจิตใจและสมอง

Project Plus เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาศักยภาพครูฝึก O&M คนพิการทางการเห็นและผู้สูงอายุในชุมชน

แนวคิดที่จะส่งเสริมบทบาทครูฝึก O&M ให้เป็น “นักสร้างเสริมสุขภาพ” โดยเฉพาะสำหรับคนพิการทางการเห็น สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จึงได้ออกแบบการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของครูฝึก O&M เพื่อเสริมสร้างพลังความเข้มแข็งจากภายในของครูฝึก มุ่งให้บริการเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของผู้รับบริการที่มีคุณภาพและมีความหมายมากยิ่งขึ้น และการนำ “ไทเก็ก (Taichi)” เข้ามาเป็นเครื่องมือให้ครูฝึก O&M ได้เรียนรู้และประยุกต์ใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพคนพิการทางการเห็น ร่วมกับการให้องค์ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพมิติอื่นๆ เช่น ด้านโภชนาการ https://bbet88.com เป็นต้น